Jačanje kapaciteta bh. institucija u spriječavanju i borbi protiv korupcije

29. studenog/novembra 2012.g. prvi u nizu seminara za izgradnju kapaciteta na razvoju, provedbi, koordinaciji i evaluiranju politika za borbu protiv korupcije je održan u Sarajevu u okviru projekta koji finansira EU “Jačanje kapaciteta BiH institucija u spriječavanju i borbi protiv korupcije”.Sead Lisak, direkor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH i Roman Prah, voditelj projektnog tima, obratili su se učesnicima na početku seminara. Prah je naglasio da je “korupcija organizacioni problem i zahtjeva organizacioni odgovor. Takav odgovor treba dati na svim razinama u svim strukturama vlasti”.


Ovaj seminar je prvi u niżu treninga o polititikama s državnim, entitetskim i Brčko Distrikt BiH institucijama u smislu pomoći poboljšanja strukture i načina funkcioniranja njihovih institucija. Učesnici seminara će imati priliku iskazati svoju političku predanost u borbi protiv korupcije kao i u poduzimanju vidljivih koraka ka još većem integritetu ne samo unutar svojih institucija već i u samoj Bosni i Hercegovin”.


21 visoki državni službenik iz Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije , Državno tužilaštvo BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Direkcija za Europske integracije BiH, Zavod za zapošljavanje, Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovina, Državna agencija za istrage i zaštitu – SIPA, Agencija za promoviranje stranih investicija BiH, Sud BiH, Agencija za javne nabavke i Ured za razmatranje žalbi BiH, Agencija za identifikaciona dokumenta BiH, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Agencija za državnu službu BiH, Ured za reviziju institucija BiH, Konkurencijski savjet BiH, su učestvovali na seminaru.


Sudionici su razmijenili iskustva i unapredili znanja u razvoju institucionalnog sustava i procedura potrebnih za uspostavu efikasnog sustava za razvoj politika, njihovu koordinaciju, provedbu, praćenje i evaluaciju.


Projekt financira Europska unija iz sredstava instrumenata za pretpristupni proces (IPA 2009) u iznosu od 460.000 EUR. Projekt je dio širih napora Evropske unije čiji je cilj jačanje upravljanja institucija u BiH što je logičan nastavak podrške EU za izradu prve strategije za borbu protiv korupcije i uspostavljanja Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH ciljem podrške Bosne i Hercegovine u jačanju kapaciteta BiH institucija u provedbi odgovornosti i učinkovitoj borbi i spriječavanju korupcije.


Glavni korisnici projekta su Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, te tijela na nivou entiteta i Distrikta Brčko Bosne i Hrecegovine koja su određena zakonom o uspostavi Agencije za prevenciju korupcije. Projekt je započeo u veljači/februaru 2012. i okončat će se u kolovozu/augustu 2012. godine.