Izjava šefova misija Evropske unije u Bosni i Hercegovini povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

Povodom međunarodnog Dana ljudskih prava, šefovi misija Evropske unije u Bosni i Hercegovini naglašavaju da ljudska prava, demokratija i vladavina prava predstavljaju osnovne vrijednosti Evropske unije. Opredijeljenost Evropske unije da se rukovodi ljudskim pravima i osnovnim slobodama naglašena je u Lisabonskom ugovoru, a ova načela dodatno su učvršćena u Povelji Evropske unije o osnovnim pravima. Evropska unija želi da obezbijedi univerzalno poštovanje svih ljudskih prava: građanskih, političkih, ekonomskih, socijalnih ili kulturnih.


U ovom kontekstu, šefovi misija Evropske unije u Bosni i Hercegovini danas apeluju na organe vlasti Bosne i Hercegovine da bez odlaganja izvrše odluku Evropskog suda za ljudska prava donesenu u predmetu Sejdić-Finci kako bi se Ustav zemlje uskladio sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Time bi došao kraj diskriminaciji u pogledu uživanju prava i sloboda i omogućilo građanima koji ne pripadaju bošnjačkom, hrvatskom ili srpskom konstitutivnom narodu da se kandiduju za Predsjedništvo i Dom naroda na državnom nivou.  Kredibilni napori u tom smislu takođe su ključ ispunjavanja obaveza koje Bosna i Hercegovina ima po osnovu Prelazni sporazuma / Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.


Šefovi misija u Bosni i Hercegovini takođe pozivaju relevantne organe vlasti u Bosni i Hercegovini, a naročito u Republici Srpskoj, da preduzmu odgovarajuće mjere na izmjeni sadašnjeg Ustava Republike Srpske radi brisanja smrtne kazne. Evropska unija se protivi izricanju smrtne kazne u svim slučajevima i okolnostima. Njeno univerzalno ukidanje jedan je od ključnih ciljeva iz politike ljudskih prava koju slijedi Evropska unija.


Šefovi misija u Bosni i Hercegovini takođe podstiču relevantne organe vlasti u Bosni i Hercegovini da ukinu discriminaciju na osnovu nacionalne pripadnosti u školstvu, uključujući, između ostalog, da napuste sistem “dvije škole pod jednim krovom”. To je bitno da bi Bosna i Hercegovina postala integrisano, višenacionalno i tolerantno društvo, koje sprema svoje mlade naraštaje za budućnost u raznolikoj Evropi.


Uz to, šefovi misija EU u Bosni i Hercegovini podstiču organe vlasti na svim nivoima da intenziviraju svoj rad na neriješenim izazovima u domenu ljudskih prava i intenziviraju napore na primjeni preporuka Vijeća UN-a za ljudska prava, naročito onih koji se tiču  diskriminacije i uključivanja osjetljivih grupa. Šefovi misija Evropske unije naglašavaju svoju podršku svim naporima na promovisanju uključivanja žena i djece, Roma i drugih manjina, lica sa invaliditetom, povratnika i homoseksualne, biseksualne i transrodne zajednice. Šefovi misija EU takođe naglašavaju značaj daljnjeg unapređenja efikasnih i nezavisnih institucija, uključujući pravosudne strukture, koje će obezbijediti efikasan pravni lijek svim žrtvama kršenja ljudskih prava, uz adekvatne finansijske i ljudske resurse koji su im potrebni za izvršavanje tih zadataka.